BADANIA PRENATALNE
Test NIFTY 2400 zł
Co to jest NIFTY™?

W ciągu ostatniej dekady rozwój genetyki oraz olbrzymi postęp technologiczny w badaniach genetycznych zmieniły naszą zdolność rozumienia chorób, ich diagnozowania oraz stosowania najskuteczniejszego sposobu leczenia. Postęp ten nastąpił również w dziedzinie badań prenatalnych i doprowadził do powstania nowego, nieinwazyjnego genetycznego testu prenetalnego NIFTY™, który ze skutecznością ponad 99% ocenia ryzyko wystąpienia trisomii. Test NIFTY™ (Nieinwazyjny Genetyczny Test Prenatalny w Kierunku Trisomii Płodu) jako pierwszy spośród nieinwazyjnych testów prenatalnych, wkroczył w fazę badań klinicznych w 2010 roku, a w roku 2013 wprowadzony został na rynek europejski. NIFTY™ określa ryzyko wystąpienia najczęściej występujących trisomii, ustala płeć dziecka, wykrywa aneuploidie chromosomów płci i mikrodelecje chromosomowe. NIFTY™ jest najczęściej wykonywanym na świecie nieinwazyjnym testem prenatalnym, do 2015 roku wykonano ponad 500 000 badań. W czerwcu tego roku test NIFTY™ uzyskał europejski certyfikat EC Certificate – Full Quality Assurance, potwierdzający spełnienie wymagań dyrektywy 98/79/EC.

Jak wykonać test NIFTY™ ?

Do wykonania testu NIFTY™ pobierana jest krew matki (podobnie jak do zwykłych badań diagnostycznych np. morfologii). Do badania nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać, nie trzeba też być na czczo.

Badania naukowe a metoda NIFTY™

Cząsteczki wolnego, pozakomórkowego DNA (cfDNA) to małe fragmenty DNA, które krążą we krwi. Podczas ciąży fragmenty DNA pochodzące zarówno od matki, jak i od płodu są obecne w krwiobiegu ciężarnej. Wolny pozakomórkowy DNA płodu (cffDNA) jest obecny tylko jako mniejszościowa frakcja w osoczu matki, co stanowi wyzwanie techniczne dla niektórych metod NIPT (ang. Non invasive Prenatal Test - nieinwazyjny test prenatalny).

Test NIFTY™ wymaga pobrania od ciężarnej niewielkiej objętości krwi (10ml), w której analizowany jest cffDNA w celu określenia nieprawidłowości chromosomowych. Jeśli występuje aneuploidia, podczas badania zostanie wykryte niezrównoważenie genomu płodu, wynikające z nadmiaru lub niedoboru chromosomów. NIFTY™ skutecznie rozwiązuje problem pomiaru niewielkich różnic w stężeniu chromosomowego DNA poprzez wykorzystanie wielkoskalowej technologii sekwencjonowania. To znaczy, że podczas badania sekwencjonowane są miliony fragmentów DNA matki i płodu. Przy użyciu techniki sekwencjonowa-nia genomowego oraz czterech różnych, własnych algorytmów analizy bioinformatycznej, NIFTY™ jest w stanie przeanalizować dane z całego genomu i porównując wyniki pomiaru dla chromosomów referencyjnych, wykryć obecność nieprawidłowości genetycznych.

W przeciwieństwie do metod sekwencjonowania stosowanych w innych testach NIPT (ang. Non invasive Prenatal Test - nieinwazyjny test prenatalny), metodologia NIFTY™ pozwala na uzyskanie bardzo dokładnych wyników, niezależnie od objawów klinicznych pacjenta dla szerokiego zakresu nieprawidłowości: trisomii, aneuploidii chromosomów płci i zespołów mikrodelecyjnych.
MENU
O nas
Poradnie specjalistyczne
Chirurgia jednego dnia
Diagnostyka prenatalna
Laboratorium
Cennik
KONTAKT
plac Hirszfelda 1
53-413 Wrocław
tel.: (071) 338-00-78
tel.: (071) 361-96-79
fax: (071) 316-91-99
e-mail: poliklinika@poliklinika.com.pl